Opšti uslovi poslovanja


POKLON BON

 

Izdavalac poklon bona je Progold Partner d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Ulica Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 76A (u nastavku Izdavalac). Ovim opštim uslovima poslovanja Izdavalac određuje prava i obaveze pri korišćenju poklon bona. Ovi opšti uslovi obavezujući su za Izdavaoca kao i svakog Korisnika poklon bona pri korišćenju poklon bona koje uključuje uplate sredstava za poklon bon kao sredstvo plaćanja pri kupovini. Preuzimanjem poklon bona Korisnik prihvata ove opšte uslove poslovanja.

 

Korišćenje poklon bona

1. Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnom obliku, opremljen jedinstvenim identifikacijskim brojem (EAN kodom). Izdavaoc ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s opštim uslovima obavezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u određenim poslovnicama Izdavaoca.

2. Izdavalac poklon bona za koji se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u dinarima je društvo Progold Partner d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Ulica Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 76A 

3. Poklon bon može se koristiti isključivo u poslovnicama Izdavaoca u Srbiji.

4. Poklon bon s uplaćenim iznosom predstavlja sredstvo plaćanja.

5. Poklon bon mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.

6. Pri uplati sredstava na poklon bon, Korisniku se ne odobravaju popusti.

7. Najniži mogući iznos uplate na poklon bon je 1500 dinara

8. Iznos na poklon bonu važeći je 12 meseci od datuma uplate iznosa, nakon proteka od 12 meseci od uplate nepotrošeni iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti.

9. Nije moguće sabiranje i isplaćivanje kamata na uplaćeni iznos na poklon bonu.

10. Ukupan uplaćen iznos na poklon bonu nije moguće koristiti višekratno.

11. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu.

13. Obaveza Izdavaoca poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik uplati iznos na poklon bon. U slučaju gubitka, krađe poklon bona ili oštećenja koje onemogućuje korišćenje poklon bona, Progold Partnera d.o.o. nije dužan isplatiti odštetu Korisniku poklon bona. Izdavaoc može odbiti poklon bon ako utvrdi da je poklon bon falsifikovan ili da je njegova važnost istekla ili da je poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj. Izdavaoc nije dužan proveravati identitet donositelja poklon bona pri njegovom korišćenju. Izdavaoc ne odgovara za gubitak poklon bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog poklon bona. Obveza Izdavaoca poklon bona prestaje u trenutku kada ga Izdavaoc prihvati kao sredstvo plaćanja za robu istekom važnosti poklon bona ili ako poklon bon postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti iz ovih opštih uslova.

14. Realizacija poklon bona je moguća samo uz fizičko donošenje poklon bona, s time da se Korisnik poklon bona pritom nije dužan identifikovati.

15. Korisnik uplatom iznosa prihvata Opšte uslove poslovanja s poklon bonom pa se smatra da je s istima upoznat.

 

Obveze korisnika poklon bona

16. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon u bilo kojoj poslovnici Izdavaoca u Srbiji 

17. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon samo tako da ga priloži Izdavaocu kao sredstvo plaćanja prilikom kupovine robe. U slučaju da je vrednost kupovine viša od vrednosti iznosa na poklon bonu, Korisnik poklon bona mora doplatiti razliku. Vrednost kupovine, ne može biti niža od vrednosti iznosa na poklon bonu. 

 

Ostale odredbe

18. Na poklon bonu nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom poklon bon će se smatrati nevažećim.